0311 017 997
CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie Nr. ________ din ___________________________
Părţile contractante: 
Societatea S.C. EUROSIND S.R.L., cu sediul în BUCUREȘTI, str. Soseaua Vitan-Barzesti nr. 7D-7E, Corp B, Etaj 5, Bucuresti, Sector 4, număr de înregistrare la registrul comerţului J40/918/2011 , cod de înregistrare fiscală 27965976, cont bancar RO76 UGBI 0000 2420 1414 5RON , deschis la GARANTI BANK - Agentia GARA DE NORD, pentru Agenţia: IMPALA GRAND TOUR ,Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 313 (cam. 42 si 43), Licenta de turism: 1712/10.04.2019, Polita de asigurare: IF-i 3167/07.04.2021, Tel: 0311017997, Fax: 0311017998, Mobil: 0751144195, reprezentată prin Dna. MARIA VLĂȘCEANU, în calitate de Director Agenție de Turism, denumită în continuare Agenţia; ; 
și 
Călătorul/reprezentantul călătorului, Dl. / Dna. ____________________________ CI seria/nr __________ Adresa __________________________________________________ Email ________ Telefon ___________________
au convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie:
____________________________________________________________________________________________________
II. Încheierea contractului 
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 
a) în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 
b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 50 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. 
1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI. 
2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. 
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.
III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
3.1. Preţul contractului este de  ________________ şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. 
3.2. Modalităţi de plată: 
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 50% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.
Factura se va achita astfel: ___________________
Condiții de anulare
a) 25 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 59 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
c) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul  29-16 zile calendaristice înainte de plecare;
d) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare, sau pentru neprezentarea la program. 
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: 
a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare; 
b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: 
- până la 50% din pret la inscriere;
- diferența de pret cu minim 30 de zile inainte de data plecării.
c) pentru ofertele speciale tip Înscrieri Timpurii, Early Booking, altele – diferența se achită până cel mai târziu în data menționată în termenul de plată al ofertei. 
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua emiterii facturii majorat cu 2% (coeficient de risc valutar).
3.4. Agenția de turism nu are dreptul să solicite călătorului efectuarea plății finale cu mai mult de 5 zile înainte de data la care aceasta transmite călătorului documentele de călătorie în baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziționate.
3.5. Plata serviciilor de călatorie cu locul de desfășurare în Romania se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8 / 2009, a Normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare decât pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.
3.6. În cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, conform prevederilor OUG 8/2009, agenția de turism nu poate restitui călătorului vocherele de vacanță sau contravaloarea acestoara în bani, Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călatorie, doar dacă acestea nu fost transmise firmei emitente de vouchere de vacanță, conform procedurii stabilite prin HG 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
3.7. Pachetul de servicii de călătorie achitat cu vouchere de vacanță, conform prevederilor legale, trebuie să conțină servicii de cazare în locații turistice situate exclusiv pe teritoriul României.
3.8. Pentru călătorii care doresc să efectueze plata către agenție prin transfer bancar pentru serviciile achiziționate toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata respectiv călătorului.
IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 
4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, majorarea prețului cu mai mult de 8% sau dacă nu se pot îndeplini cerințele speciale pe care le-a acceptat , Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. 
În cazurile prevăzute la pct. 4.11 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei. 
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. 
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul din următoarele aspecte:
a. prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surese de energie;
b. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impiuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi sau aeroporturi;
c. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. 
4.6. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială.
4.7.1.În cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
 4.7.2.Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
4.8. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare sau, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri fara a rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie.
4.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art.4.7.2, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
4.10. Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la alin.4.8. si 4.9. repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.
4.11. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a pachetului de servicii de calatorie, cu excepţia următoarelor cazuri: 
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului; 
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;  
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 
4.12. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 7 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călătorîn fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a Agentia ui şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentia ui şi/sau a detailistului; 
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 
d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 
4.13. 1. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, in special cu privire la:
a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
4.13.2. Agenţia de turism are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de agenţia de turism organizatoare..
V. Drepturile şi obligaţiile călătorului
5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite această modificare.
5.2. Serviciile tristice achitate total sau parțial cu vouchere de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art. 7 alin.1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
5.3. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. 
5.4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul. 
5.5. Călătorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.11 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: 
a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
5.6. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
5.7. În cazul în care călătorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: 
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
5.8. În toate cazurile menţionate la pct. 5.7, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris calatorul cu privire la incetarea contractului, in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.11 lit. b); 
c) anularea s-a făcut din vina călătorului. 
5.9. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de călătorie contractat. 
5.10. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către călător. 
În cazul în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 
5.11. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
5.12. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 
5.13. Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
5.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 
5.15. Agenţia de turism recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
5.16. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
5.17. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călătorca urmare a nerespectării acestui alineat. 
5.18. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
5.19. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
6.1. În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne, penalizările sunt de: 
a) 25 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 59 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
c) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul  29-16 zile calendaristice înainte de plecare;
d) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare, sau pentru neprezentarea la program. 
e) ofertele speciale, tip „Early booking” sau „Inscrieri timpurii” se supun urmatoarelor conditii speciale:
- trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard;
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata, duce la pierderea reducerii respective;
- penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei. 
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.2. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.
6.3. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive, ce ţin de persoana acestuia. 
6.4. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 
6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare, proprii acesteia. 
6.6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract conform prevederilor art. 5.8 din contract.
6.7. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.  
6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 
6.9. Toate sumele menţionate la acest capitol, se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.
VII. Reclamaţii 
7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai Agentia ui). 
Datele de contact ale Agenţiei: 
IMPALA GRAND TOUR, București, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, cam. 42-43
Telefon: 0311017997; Fax: 0311017998
E-mail: office@impala.ro
7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării de neconformitate, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a. neconformitatea nu poate fi remediata;
b.remedierea implica cheltuieli disproportionate ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate;.
7.3. În cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului
.4. In cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.
7.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
VIII. Asigurări 
8.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cu sediul în București, Sector 3, Str. Emil Gârleanu nr.11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49, cod 031132, Tel. 021-3217428, Fax 021-3202016, email: office@gerroma.ro, Poliţa de asigurare nr.IF-i 3167/07.04.2021 , valabilă până la data de 07.04.2022 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism https://www.impala.ro/polita-asigurare-insolventa. 
8.2. Condiţiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 
8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare. 
8.2.2. În cazul în care călătorul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii. 
8.2.3. Călătorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2. 
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: 
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie; 
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5; 
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător; 
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului şi alte documente justificative. 
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător. 
8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către călător, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 
8.2.10. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Călătorul se poate informa în agenţie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii de călătorie, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între călător şi asigurator.
8.4. Autoritatea publică centrală care asigură autorizarea, monitorizarea și controlul agențiilor de turism din România este  autoritatea competentă (Ministerul Turismului, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, E-mail: registratura@mturism.ro.
IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; 
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.
X. Protecția datelor cu caracter personal
10.1.Agentia  se obliga sa respecte obligatiile impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”), pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv si fara a se limita la informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate si protectia datelor cu caracter personal, conform legii.
10.2.În prezenta clauză, termenii ”prelucrare”, ”persoană împuternicită de operator”, ”persoană vizată” și ”date cu caracter personal” vor avea definiția dată în Regulament.
10.3.Obiectul, durata, natura și scopul prelucrării datele cu caracter personal ale Calatorului precum și tipul datelor personale și categoriile de persoane vizate sunt: 
Obiectului prelucrării este definit în Contract, respectiv consta in urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, numar de telefon, precum si in urmatoarele categorii de date sensibile: CNP, serie si numar carte de identitate. Orice alta categorie de date va fi notificata calatorului si utilizatorilor ca fiind procesata si necesara de catre Agentie.
Durata prelucrării este echivalenta cu perioada de timp cuprinsa intre momentul exprimarii acordului de prelucrare si a incheierii contractului si data la care calatorul sau reprezentantul legal al acestuia va exercita dreptul de opozitie/de stergere, cu exceptia in care Agentia  va prelucra datele in virtutea unei obligatii legale.
Natura și scopul prelucrării sunt prevăzute în contract, respectiv:rezervarea. Intermedierea si/sau comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii de calatorie, conform comenzii calatorului.
Categoriile persoanelor vizate sunt:calatorii/pasagerii si membrii familiilor care calatoresc impreuna cu acestia.
10.4.Drepturile persoanei vizate:
10.4.1.Dreptul de a fi informat: Calatorul are dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele sale sunt prelucrate, durata, scopul prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor:
10.4.1.1.Destinatarii datelor cu caracter personal:orice persona fizica sau juridica-autoritate publica, unitati hoteliere, sisteme de rezervari, companii de transport, companii de asigurari medicale;
10.4.2.Dreptul de acces presupune ca Beneficiarul/persoana vizata are adreptul de a obtine din partea Agentia/Operator o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la modalitatea in care sunt prelucrate;
10.4.3. Dreptul la portabilitatea datelor: Calatorul/Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Operatorului/Agentiei intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:
a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alin.1 litera sau al articolului 9 alin.2 lit a sau pe un contract, in temeiul art.6 alin.1 lit b; si
b)prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
10.4.4.Dreptul la stergerea datelor:Calatorul/Persoana vizata are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:
a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate;
b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu art.6 alin.1 litera a sau cu articolul 9 alin.2 litera a si nici nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
c)persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul art.21 alin.1 si nu exista motive care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
d)datele au fost prelucrate illegal;
e)datele cu caracter personal trebuie sterse pentru indeplinirea unei obligatii legale;
f)datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii societatilor informationale;
10.4.5. Dreptul la opoziție vizează dreptul Calatorului/Persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Persoana vizata/calatorul are dreptul de a se opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
10.4.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Persoana vizata/Calatorul are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica in urmatoarele cazuri:
a)Persoana vizata/Calatorul contesta exactitatea datelor,  pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifica exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegala iar persoana vizata/calatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant;
d)persoana vizata/calatorul s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizat;
10.4.7 Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată/Calatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
a)    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata/calator și un operator de date/Agentia ;
b)    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului/Agentia ui și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate/calatorului; sau
c)     are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate/calatorului.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Agentia  poate:
-   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
-   fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, persoanei vizate/calatorului ii este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, Agentia  pune la dispoziție adresa de email protectie_date@impala.ro;
In Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.
10.5. Obligatiile Agentiei  izvorate din prelucrarea datelor cu caracter personal:
10.5.1 Agentia  va:
a) prelucra datele cu caracter personal ale calatorului cu buna-credinta si in conformitate cu cerintele impuse de Regulament; 
b) stoca datele personale intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; 
c) respecta toate conditiile de securitate a datelor cu caracter personal astfel cum sunt aceste conditii stabilite prin normele legale aplicabile si prin instructiunile primite de la calator;
d) prelucra datele cu caracter personal ale calatorului in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; Agentia  va colecta datele in scopuri determinate, explicite si legitim, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri. 
e) acorda asistență calatorului prin măsuri tehnice și organizaționale, în măsura posibilităților, la asigurarea exercitării drepturilor acestora prevăzute în Capitolul III al Regulamentului 
f) notifica calatorul fără întârziere nejustificată după ce a luat la cunoștință de o încălcare a  securității datelor cu caracter personal (semnificând o încălcarea a securității care a dus la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesarea datelor cu caracter personal ale calatorului transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod) și vor informa calatorul asupra evoluțiilor relevante. Notificarea transmisă calatorului va include cel puțin 1) natura încălcării: 2) categoriile datelor afectate; 3) consecințele identificate și potențiale ale încălcării și 4) măsurile pe care Agentia  le ia pentru a diminua consecințele încălcării. Agentia  va lua orice măsuri necesare pentru a atenua un (potențial) prejudiciu ca rezultat al încălcării. La cererea calatorului, Agentia  va furniza orice informații adiționale cu privire la încălcare și va asista calatorul la notificarea încălcării către autoritatea de supraveghere și/sau persoanele vizate implicate;
g) distruge sau vor returna calatorului datele personale, după încheierea furnizării serviciilor referitoare la prelucrare, și vor distruge copiile existente, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea datelor personale ale calatorului, caz in care va informa calatorul in acest sens;
h) furniza calatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor specificate în această clauză.
g) sterge datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, daca persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista vreun alt temei juridic pentru prelucrare;
h) va restricționa prelucrarea în următoarele cazuri:
calatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; 
prelucrarea este ilegală, iar calatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
Agentia  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar calatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
calatorul s-a opus prelucrării , pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale calatorului.
10.5.2 Agentia  se obliga sa protejeze sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le opereaza impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice fel, din partea propriilor angajati sau a tertilor si le va proteja impotriva distrugerii accidentale sau a pierderii.Agentia  se va asigura de faptul ca, se poate verifica si constata ulterior daca si cine a introdus, modificat sau indepartat date in sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Agentia  declara si garanteaza ca va aplica masurile tehnice si organizatorice implementate si communicate, in mod corespunzator de catre calator, pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegale. 
10.5.3.Agentia  nu va putea utiliza datele cu caracter personal primite de la calator pentru alt scop decat cele stabilite de calator (inclusiv in scopuri de reclama, marketing si publicitate și nu va include datele cu caracter personal ale calatorului în niciunul dintre produsele sau serviciile oferite de Prestator către terți), in legatura cu prestarea serviciilor sau ca urmare a instructiunilor scrise primite de la acesta si nu va putea dezvalui datele personale unor terte persoane (cu exceptia angajatiilor / subcontractorilor Agentia ui care au nevoie sa aiba acces la aceste date pentru executarea contractului) fara acordul scris prealabil al calatorului. 
10.5.4. Agentia  va asigura:
i.   Fiabilitatea oricărui angajat sau personal al subcontractorului care are acces la datele cu caracter personal ale calatorului; 
ii.  Că toți angajații și personalul subcontractorului implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal ale calatorului au fost instruiți cu privire la securitatea, protecția și manipularea datelor cu caracter personal, și
iii. Că persoanelor împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal ale calatorului s-au angajat la protejarea confidențialității acestora și că își vor îndeplini obligațiile în strictă conformitate cu clauza de confidențialitate și aceste prevederi când prelucrează datele cu caracter personal ale calatorului.
10.5.5.Agentia , nu va prelucra și nu va permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale calatorului în afara Spațiului Economic European, cu exceptia datelor strict necesare indeplinirii obligatiilor asumate de catre organizator prin prezentul contract, și va acorda asistență calatorului pentru a respecta orice obligație prevăzută în Regulament și orice legislație aplicabilă în materia protecției datelor.
10.5.6.In cazul incalcarii accidentale a securitatii datelor cu caracter personal, Agentia  se obliga:
i) să notifice Autorității de Supraveghere competente orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat la cunoștință de aceasta.
ii) sa păstreze documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.
iii) să comunice calatorului orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, mai ales atunci când încălcare este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei fizice.
10.6.Clauzele contractuale standard ce urmează a fi emise in aplicarea GDPR de către Comisia Europeana si, după caz, autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentului contract.
XI. Dispoziţii finale 
11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. 
11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 
11.4. Călătorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism. 
11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 
11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Agenția de turism  IMPALA GRAND TOUR                             Turistul (numele şi prenumele) 
Reprezentant legal: MARIA VLĂȘCEANU                               Semnătura                                                                                                                
Funcția: Director Agenție de Turism
Semnătura
Ștampila